Menu

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu, będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy mają również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, , przesyłając stosowaną informację na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego, z zastrzeżeniem p. 14  dokumentu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru;
  • w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:
  43-301 Bielsko-Biała, ul. Gen. J. Kustronia 60, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie 3 dokumentu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. produktów barwionych w masie na zamówienie Klienta.
 15. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach przewidzianych ustawą, o której mowa powyżej, nie przysługuje Przedsiębiorcy, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakup Towaru) prawnej związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Przedsiębiorcy. Ewentualne prawo odstąpienia od umowy może bezpośrednio wynikać jedynie z treści zawartej między Stronami umowy sprzedaży.
Opublikowano: